Array Helper
Bởi Nhan Duyen vào January 2016

Array Helper The Array Helper file contains functions that assist in working with arrays. Loading this Helper Available Functions Loading this Helper This helper is loaded using the following code: [crayon-5dce4dd4dcfa2381321406/] Available Functions The following functions are available: element($item, $array[, $default = NULL]) Parameters: $item (string) – Item to fetch [...]

[Laravel] Sử dụng Eloquent ORM
Bởi Thu Ton vào January 2016

Như các bạn biết trong Laravel Framework hỗ trợ cho chúng ta rất nhiều cách để có thể làm việc với cơ sở dữ liệu.Trong bài trước mình đã giới thiệu cho các bạn về Query Builder.Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về Eloquent ORM và đây [...]

Migrations trong Laravel 5
Bởi Hung Nguyen vào January 2016

Migrations là gì ? Bạn có thể hiểu Migrations trong Laravel 5 giống như một version control của database, 1 tính năng giúp bạn quản lý các version của database. Migrations trong Laravel 5 cho phép bạn chỉnh sửa scheme database, cập nhật trang thái hiện tại của database. Migrations giúp [...]

[Laravel] Sử dụng Query Builder
Bởi Thu Ton vào January 2016

Qua bài trước mình đã hướng dẫn cho các bạn cách cấu hình các thông tin để kết nối tới cơ sở dữ liệu trong Laravel.Các bạn có thể thấy trong Laravel có rất nhiều cách để làm việc với cơ sở dữ liệu,trong bài này mình sẽ hướng dẫn [...]

Routes, Controllers, View trong Laravel 5
Bởi Hung Nguyen vào December 2015

1. Routes Định nghĩa mối quan hệ giữa các đường dẫn (url), các liên kết (link) . Khi một liên kết được tạo ra bằng cách sử dụng tên của routes, thì một định danh liên kết thống nhất sẽ được tạo ra bởi laravel. Nói nôm na ở đây [...]

Page 2 of 512345