Mô hình MVC trong Laravel 5

Bởi Hung Nguyen vào January 2016

1. Tạo route

Tại đây, mình sẽ tạo một route mới để sử dụng xuyên suốt bài viết. Mở file routes.php, thêm route  mới, gọi tới phương thức index() trong controller Articles như sau:

Route::get('/articles', 'ArticlesController@index');

2. Tạo Controller

Ở route trên, chúng ta sử dụng ArticlesControler, vì vậy mình tiếp tục tạo một controller mới là ArticlesController.php bằng cách sử dụng php artisan.

php artisan make:controller ArticlesController --plain
Chạy lệnh trên, 1 file ArticlesController.php đã được tạo ra trong thư mục Http có nội dung như sau :

Trong file này mình thêm 1 phương thức mới là index(), trong phương thức này mình sẽ gọi tới file model Articles.php

Các bạn lưu ý là để có thể sử dụng được phương thức index() trên thì các bạn cần phải import class Articles vào, mình sẽ thêm đoạn này ở trên đầu file ArticlesController.php

Lúc này toàn bộ nội dung ArticlesController.php sẽ như sau:

3. Tạo view

Sau khi đã tạo controller, tiếp đến mình sẽ tạo một view mới articles.blade.php, file này sẽ lấy dữ liệu $articles được truyền ra từ controller ArticlesController.php và hiển thị danh sách bài viết article.

 

Ở đoạn code trên, vòng lặp foreach sẽ duyệt danh sách bài viết được chứa trong biến $articles và gọi ra từng bài viết $article, mỗi bài viết chúng ta sẽ hiển thị dữ liệu ra ngoài là name, author có trong db.

Lưu lại file view trên và chạy lại đường dẫn
http://localhost/laravel-5/public/articles

Tổng kết : như vậy là các bạn đã biết cách dữ liệu được truyền đi theo mô hình MVC trong Laravel 5 như thế nào rồi phải không nào ? Bài viết của mình nêu lên một cách tổng quát để các bạn hiểu được nền tảng mô hình MVC trong Laravel 5, từ đó các bạn có thể mở rộng ra tùy thuộc theo yêu cầu thực tế của dự án. Chúc các bạn học tốt.

Nguồn : kungfuphp