CSS3 – 2D Transforms

Bởi Danh Do vào January 2016

CSS3 2D Transforms là những thuộc tính dùng để xử lý hiệu ứng di chuyển 2D (không gian hai chiều), ví dụ bạn có thể dụng CSS3 để quay một thẻ HTML một góc 180 độ, hay kéo nhỏ kéo to khi hover chuột vào đối tượng HTML, .. Thì tất cả những hiệu ứng như vậy trong không gian hai chiều ta gọi là 2D Transforms.

Cú pháp để tạo transform như sau:

Trong đó value là một trong các giá trị sau:

Mỗi giá trị sẽ có những công dụng khác nhau và chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn ở các phần dưới đây.

1. Transform translate() trong CSS3

Translate() có tác dụng di chuyển đối tượng HTML từ vị trí hiện tại của nó.

Có hai tham số truyền vào như sau: translate(xpx, ypx).

Trong đó:

Code Hack CSS:

Ví dụ:

Kết quả: Khi bạn hover chuột vào nó sẽ di chuyển xuống phía dưới.

transform translate

2. Transform rotate() trong CSS3

Rotate() dùng để xoay đối tượng HTML theo một góc độ nào đó.

Cú pháp: nó có một tham số truyền vào và đó chính là số độ mà ta muốn xoay. Nếu giá trị âm thì nó xoay ngược chiều kim đồng hồ và ngược lại nó xoay cùng chiều kim đồng hồ.

Ví dụ:

Kết quả: Đối tượng HTML xoay một góc 20 độ.

transform rotate

3. Transform Scale() trong CSS3

Scale() dùng để kéo giãn đối tượng HTML.

Cú pháp:

Trong đó:

Nghĩa là giá trị bạn nhập vào chính là tỉ lệ so với độ dài hiện tại. Nếu bạn nhập 0.5 thì nó sẽ co độ dài bằng 1/2 hiện tại, nếu bạn nhập 2 thì nó sẽ có độ dài gấp đôi.

Ví dụ:

Kết quả:

transform scale

4. Transform skew() – skewX() – skewY() trong CSS3

Skew() dùng để bẻ góc độ của chiều rộng và chiều cao của đối tượng HTML.

skew trong css3

Cú pháp:

Trong đó:

Nếu bạn chỉ muốn bẻ gãy hai cạnh hai bên thì dùng cú pháp sau:

Nếu ban chỉ muốn bẻ gãy hai cạnh trên dưới thì dùng cú pháp sau:

Ví dụ:

5. Lời kết

Vậy là mình đã giới thiệu xong một số thuộc tính xử lý hiệu ứng 2D cho đối tượng HTML trong CSS3, bày này chỉ mang tính chất giới thiệu để bạn hiểu ý nghĩa của từng thuộc tính nên mình không cho nhiều ví dụ.

Bài viết có lấy một số hình ảnh tử W3C.