Cấu trúc template của Woocommerce

Bởi Hai Nguyen vào December 2015

Tìm hiểu về template của Woocommerce

Các template của Woocommerce nó là những tập tin mẫu để thiết lập cấu trúc hiển thị của nó ra bên ngoài website. Ví dụ khi bạn vào xem một sản phẩm thì những gì mà bạn thấy trong đó đều được hiển thị bởi template mà Woocommerce đã cấu hình sẵn. Và một điều hiển nhiên, chúng ta muốn biến đổi cách hiển thị những phần đó thì sẽ tiến hành sửa template.

Những template mặc định của Woocommerce sẽ được lưu tại thư mục /wp-content/plugins/woocommerce/templates/ và tất cả các tập tin trong đó đều là template hiển thị mọi thứ đều có trong đó.

woocommerce

Nguồn :Thạch Phạm