Cài đặt Laravel Framework phiên bản 5.0

Bởi Hung Nguyen vào December 2015

Cài đặt Laravel 5 trên window

A. Chuẩn bị

a. Để cài đặt Laravel 5, ít nhất trên máy bạn phải có phiên bản PHP >=5.3.7 và Mcrypt PHP Extension. Nếu các bạn đã cài Xampp hoặc Wamp thì đã bao gồm 2 điều kiện trên và không cần phải cài đặt lại.

b. Bật extension php_openssl (mở file php.ini lên rồi tìm dòng ;extension=php_openssl.dll, bỏ dấu ; ở đầu dòng đi, save file lại rồi restart apache)

c. Download và cài đặt Composer cho window tại link getcomposer.org/Composer-Setup.exe . Trong quá trình cài đặt composer, một thông báo sẽ hiện lên hỏi bạn chọn thư mục chứa file php.exe. Đối với wamp, nó sẽ nằm ở đường dẫn giống thế này C:\wamp\bin\php\php5.5.12\php.exe hoặc đối với xampp thì là thế này c:\xampp\php\php.exe

d. Download và cài đặt Git phiên bản window tại msysgit.googlecode.com/files/Git-1.8.3-preview20130601.exe

B. Bắt đầu cài đặt Laravel 5

Bước 1 : Ấn phím Window, trong box Search programs and files, gõ cmd rồi enter

Bước 2 : Trong cmd, gõ lệnh sau để di chuyển ra ổ C

Bước 3 : Chạy lệnh dưới đây để tạo ra project laravel

với ten-project là tên thư mục chứa project laravel và bạn có thể đặt tên tùy thích (ở đây mình đặt tên là laravel-5), sau khi chạy lệnh trên chờ một thời gian sau khi tiến trình chạy xong, bạn sẽ thấy thư mục chứa project laravel 5.

laravel-5-folder
Bước 3 : Vào trình duyệt gõ đường dẫn http://localhost/laravel-5/public, nếu bạn thấy hiện ra như dưới đây là bạn đã cài đặt thành công

laravel-5 (1)