Toán tử trong Javascript

Bởi Phuoc Nguyen vào December 2015

Ở các bài học trước, chúng ta đã tìm hiểu về Kiểu dữ liệuPhạm vi hoạt động của biến trong Javascript. Tiếp nối bài học này, các bạn sẽ được biết qua về Toán tử trong Javascript được quy ước như thế nào?

Toán tử trong Javascript

Toán tử số học

(Vui lòng bật F12 trên Chrome/Firefox và chuyển sang Tab Console để thấy kết quả)

Kết quả:

Các bạn có thể xem chi tiết các toán tử của Javascript như sau:

+ Phép cộng
Phép trừ
* Phép nhân
/ Phép chia
% Phép chia lấy dư

Toán tử kết hợp

Toán tử kết hợp Ví dụ viết tắt Ví dụ đầy đủ
++ a++ a = a + 1
a– a = a – 1
+= a += 2 a = a + 2
-= a -= 2 a = a – 2
*= a *= 2 a = a * 2
/= a /= 2 a = a / 2
%= a %= 2 a = a % 2

Toán tử nối chuỗi (String)

Kết quả:

Trường hợp ngoại lệ

Kết quả:

Toán tử so sánh

> Lớn hơn
< Nhỏ hơn
>= Lớn hơn hoặc bằng
<= Nhỏ hơn hoặc bằng
== Bằng
!= Không bằng
=== Bằng và giống kiểu dữ liệu
!=== Không bằng và không giống kiểu dữ liệu

Toán tử Logic

Toán tử Logic True (Đúng) False (Sai)
&& Cả 2 vế trái và phải đúng 1 trong 2 vế trai hoặc phải sai
|| 1 trong 2 vế trái hoặc phải đúng Cả 2 vế trái và phải sai
! Phủ định của False Phủ định của True

Trong bài này, “Toán tử so sánh” và “Toán tử Logic” các bạn nên tham khảo qua. Trong bài Biểu thức trong Javascript, tôi sẽ nói tiếp về các biểu thức “If…Else”, “Switch…case”. Lúc đó các bạn sẽ dần hiểu rõ nó hơn.
Nguồn: http://thienanblog.com/javascript/javascript-co-ban/bai-3-toan-tu-trong-javascript/