Cấu trúc Framework Laravel 5

Bởi Hung Nguyen vào December 2015

Cấu trúc Framework Laravel 5

l_2

Trong cấu trúc này các bạn có thể thấy được:

Forder Mục đích
app App chứa các mô hình và điều khiển các ứng dụng. App chứa Model và Controller cho ứng dụng của bạn.
bootsrap Thư mục này chứa các thiết lập cơ bản để bắt đầu ứng dụng
config Thư mục này chứa tất cả các thiết lập cấu hình của các ứng dụng như kết nối cơ sở dữ liệu, bao gồm các lớp lõi, cài đặt email… vv
database Thư mục này chứa các mã cho các giao dịch cơ sở dữ liệu như tạo bảng, chỉnh sửa các cột, thêm hàng mặc định trong cơ sở dữ liệu… vv
public Thư mục chứa các file tĩnh (css, js, less, etc.). File index.php trong thư mục này gọi đến các tập tin đó
resources Thư mục chứa các mã nguồn của ứng dụng như Views, assets
storage Thư mục lưu trữ dữ liệu của sessions, caches
tests Thư mục này chứa tất cả các bài tests của ứng dụng
vendor Thư mục này chứa tất cả các file của bên thứ ba (phụ thuộc và prepackages bổ sung cho các plugin) và các tập tin mã nguồn của Frameworl laravel.

Các thư mục và tập tin quan trọng khác là: