Kiểm tra mức độ security của Ứng dụng Web với Acunetix Web Vulnerability Scanner

Bởi An Le vào December 2015

Website của bạn có thể bị hack không? Tôi nghĩ đó là câu hỏi chung cho những nhà quản trị quan tâm đến mức độ an toàn của website trên Internet. Nếu bạn không phải là một nhà security “cừ khôi” để có thể tự kiểm tra website của mình thì bạn có thể dùng phần mềm Acunetix Web Vulnerability Scanner để thực hiện điều đó một cách nhanh chóng và hiệu quả.

f_wvsSQLInjecm_a8bf9ff

f_wvsAjaxm_e2da593

f_PCI500m_88fc08a

Phần mềm này sẽ thực hiện công việc tự động kiểm tra các lỗi về: các link bị lỗi, version của server, lỗi CGI, sql injection, … từ đó đưa ra những cảnh báo tùy theo mức độ lỗi và hơn thế nữa là chương trình còn cung cấp các tài liệu tương ứng dùng để sửa các lỗi đó.

Acunetix là một công cụ cực kỳ hữu ích dành cho :
-Các webmaster để kiểm tra lỗi cho ứng dụng web của mình
-Các nhà quản trị server dùng để kiểm lỗi cho ứng dụng web chạy trên server để đưa ra các cảnh báo kịp thời cho các webmaster
Acunetix có thể hổ trợ bạn:
-Tìm kiếm lỗi của một website: SQL Injection, XSS…
-Tìm kiếm cấu trúc của một website.
-Tìm kiếm lỗi của server chứa website và các thông tin liên quan đến server của website.
-Báo cáo cũng như gợi ý chỉnh sửa các lỗi của website. Lưu các kết quả báo cáo cho việc fix lỗi sau này.
-Lập lịch tiến hành scan lỗi cho website.
-Cùng nhiều công cụ hổ trợ fix lỗi website khác.

Những lỗi mà Acunetix có thể phát hiện được:
Version Check
Vulnerable Web Servers
Vulnerable Web Server Technologies – such as “PHP 4.3.0 file disclosure and possible code execution.

CGI Tester
Checks for Web Servers Problems – Determines if dangerous HTTP methods are enabled on the web server (e.g. PUT, TRACE, DELETE)
Verify Web Server Technologies

Parameter Manipulation
Cross-Site Scripting (XSS) – over 40 different XSS variations are tested.
SQL Injection
Code Execution(Unix and Windows)
Directory Traversal (Unix and Windows)
File Inclusion
Script Source Code Disclosure
CRLF Injection
Cross Frame Scripting (XFS)
PHP Code Injection
XPath Injection
Full Path Disclosure
LDAP Injection
Cookie Manipulation
Arbitrary File creation (AcuSensor Technology)
Arbitrary File deletion (AcuSensor Technology)
Email Injection (AcuSensor Technology)
File Tampering (AcuSensor Technology)
URL redirection
Remote XSL inclusion

MultiRequest Parameter Manipulation
Blind SQL/XPath Injection

File Checks
Checks for Backup Files or Directories – Looks for common files (such as logs, application traces, CVS web repositories)
Cross Site Scripting in URI
Checks for Script Errors

File Uploads
Unrestricted File uploads Checks

Directory Checks
Looks for Common Files (such as logs, traces, CVS)
Discover Sensitive Files/Directories
Discovers Directories with Weak Permissions
Cross Site Scripting in Path and PHPSESSID Session Fixation.
Web Applications
HTTP Verb Tampering

Text Search
Directory Listings
Source Code Disclosure
Check for Common Files
Check for Email Addresses
Microsoft Office Possible Sensitive Information
Local Path Disclosure
Error Messages
Trojan shell scripts (such as popular PHP shell scripts like r57shell, c99shell etc)

Weak Passwords
Weak HTTP Passwords

GHDB Google Hacking Database
Over 1200 GHDB Search Entries in the Database

Port Scanner and Network Alerts
Port scans the web server and obtains a list of open ports with banners
Performs complex network level vulnerability checks on open ports such as:
DNS Server vulnerabilities (Open zone transfer, Open recursion, cache poisoning)
FTP server checks (list of writable FTP directories, weak FTP passwords, anonymous access allowed)
Security and configuration checks for badly configured proxy servers
Checks for weak SNMP community strings and weak SSL cyphers
and many other network level vulnerability checks!

Other vulnerability tests may also be preformed using the manual tools provided, including:
Input Validation
Authentication attacks
Buffer overflows
Blind SQL injection
Sub domain scanning

Nguồn : http://forums.testervn.com/showthread.php?t=1168