Làm việc với Git

Bởi hadmin vào September 2020

Những điểm cần nắm.

 1. Cơ bản
  1. Biết config và commands: repo, clone, checkout, nhánh, pull, commit, push, ignore, conflict, merge.
  2. Dùng thuần thục 1 git client: sourcetree, tortoisegit, git-scm
  3. Biết cách viết 1 message commit tốt.
  4. Biết cách đặt tên nhánh chuẩn(tùy quy trình, dự án).
 2. Nâng cao: hiểu rõ 2 quy trình
  1. Github flow vẫn tích hơp dc CI/CD. Phù hợp với dự án deploy nhanh như WordPress.
   1. Master là nhánh chính.
   2. Các nhánh features lấy từ master và merge vào master sau khi review xong.
  2. Gitflow phù hợp dự án có nhiều version và long run. Tham khảo
   1. Nhánh master: chứa production code. Tất cả development code dc merge vào đây.
   2. Nhánh develop: chứa pre-production code. Tất cả nhánh features merge vào đây.
   3. Các nhánh features: lấy từ develop và merge lại develop khi xong.
   4. Các nhánh hotfix: lấy từ master, merge lại cả master & develop.
   5. Các nhánh release: lấy từ develop. Fix minor bugs trực tiếp vào release cho đến khi hoàn hảo. Merge lại cả master & develop.