Sử dụng Composer

Bởi hadmin vào September 2020

Những điểm lưu ý

  1. Đọc hiểu, cài đặt và sử dụng ở mức cơ bản.
  2. Thử cài các framework mới với composer.
  3. Hiểu sự khác nhau khi cài package ở mức global hay local(folder htai)
  4. Composer update vs composer install.
  5. Composer –dev vs –production