Cài đặt một PHP Workstation

Bởi hadmin vào September 2020

Tài liệu này gồm danh sách app lập trình web. Phiên bản đầu tiên mỗi app luôn dc recommend.

Mục tiêu:

Danh sách:

 1. Technical
  1. Basic
   1. HTTP Server: Apache 2, built-in PHP, Nginx
   2. PHP: 7.2, 5.6, 7.3…
   3. MySql 5.6, 5.7, 8 hoặc MariaDB 10

    Suggest 1 trong 2 soft “all in one” cho 3 items trên:

   4. Git quản lý phiên bản của code. Dùng app có giao diện: TortoiseGit, SourceTree…
   5. Một editor hoặc IDE: VsCode, Notepad++, Sublime Text…
   6. FTP: down, up file lên server. FileZilla, WinSCP…
   7. Trình duyệt: Chrome, Firefox, MS Edge.
  2. Full
   1. Quản lý PHP packages: Composer
   2. Nodejs 12
   3. NonSQL database: MongoDB 4. GUI Tool: Robo 3T, Compass…
 2. Communication
  1. Skype bản desktop.(Chat, video call, share screen)
  2. Project management: Trello, Jira, Basecamp
  3. Email: Checker, Thunderbird, Windows Mail
  4. Chụp ảnh màn hình: https://gyazo.com
 3. Additional tools
  1. Để chạy linux command trên Windows
  2. Putty làm việc với SSH.
  3. Browser extensions
   1. pixel perfect: kiểm tra template so design
   2. ruler: đo width, height trong 1 page
   3. color picker: lấy màu 1 đối tượng trong page
   4. Web developer: tổng hợp các tools để làm với 1 site
   5. performance: build-in của trình duyệt
   6. network: build-in của trình duyệt
  4. Photoshop để đọc các bản design.