Phần mềm quản lý dự án

Bởi hadmin vào September 2020
  1. Cơ bản
    1. Hiểu cách dùng bảng Kanban khi làm việc với các app project management.
  2. Nâng cao
    1. Hiểu 4 tôn chỉ và 12 nguyên tắc cơ bản của Agile
    2. Hiểu phương pháp Scrum.